Sophie Teunissen

People are a central topic in my works, I am inspired by philosophy and its issues about the relationship between people and reality. During my working process, I reflect on myself and how to deal with reality and others; I seek to confront people with problems of the heart. By doing this and translating it into image and text, I hope to stimulate the feelings and inner thoughts of the viewer, in the form of recognition, challenge, or suggestion. Self-knowledge, self-criticism, but also amazement and curiosity towards the world and the other are important and timeless values ​​for me, which – especially now in a time of mass-everything, virtual anonymity, and profiling – deserve attention. In my work, I try to use these subjects in different ways.

                In an attempt to constantly look inward, my work is about self-reflection and self-confrontation. At a time of social isolation and lockdowns, I think this is a topic that has become a reality for everyone. A consequence of the slowdown of everyday life is a confrontation with ourselves. There has been a lot of media attention for the psychological well-being of people and how the pandemic is impacting this. Our relationships with others have become limited or intensified. The lack of distraction and variety in our daily activities, in turn, has consequences for our emotional state. It is a subject that I have always been fascinated by and have had to deal with, both personally as well as with others in my environment. I address feelings of insecurity, doubt, frustration, love, conflict, despair, loneliness, connectedness, happiness, and irrationality. My work does not intend to scream for attention, nor to only highlight the heavy side of these emotions. I see beauty in the depth of our complex emotional world; the interaction between inside and outside, feeling and event, control and surrender. My drawings, etchings, and texts sketch a transition from one to the other and the struggle this can be. I hope to touch the viewer in a subtle way, without giving a clear-cut answer, through the looks or attitudes of my drawn figures. Emotion is something personal and universal at the same time, often ambiguous, and cannot be captured in simplicity. Our personal struggles reflect the world and hold the key to bigger issues. It is an endless source of inspiration within my work.

In de beelden die ik maak staat de mens centraal, ik haal veel inspiratie uit filosofie en haar vraagstukken over de relatie tussen mens en werkelijkheid. Gedurende mijn werkproces reflecteer ik veelal op mezelf en het omgaan met de realiteit en anderen, ik zoek de confrontatie op en probeer de vinger op de zere plek te leggen. Door dit zelf te doen en vorm te geven in beeld en taal, hoop ik de gevoelens en innerlijke gedachten van de toeschouwer te prikkelen, in de vorm van herkenning, uitdaging of suggestie. Zelfkennis, zelfkritiek maar ook verwondering en interesse naar de wereld en de ander zijn voor mij belangrijke en tijdloze waardes, die – zeker nu in een tijd van massa-alles, virtuele anonimiteit en profilering – aandacht verdienen. In mijn werk probeer ik op verschillende manieren deze onderwerpen te gebruiken.

                Als een poging om altijd een blik naar binnen te werpen, gaat mijn werk over zelfreflectie en zelfconfrontatie. In een tijd van sociale isolatie en lockdowns is dit een onderwerp dat, denk ik, voor iedereen realiteit is geworden. Een gevolg van de vertraging van het dagelijks leven is een confrontatie met onszelf. Er is in de media veel aandacht geweest voor het psychisch welzijn van mensen en hoe de pandemie hier impact op heeft. Hoe onze relaties met anderen zijn beperkt of juist intensiever geworden zijn. Het tekort aan afleiding en afwisseling in onze dagelijks bezigheden, wat ook weer gevolgen heeft voor onze emotionele toestand. Het is een onderwerp waar ik zelf altijd al gefascineerd door ben geweest en mee te maken heb gehad, zowel persoonlijk als bij anderen in mijn omgeving. Ik kaart gevoelens aan van onzekerheid, twijfel, frustratie, liefhebben, conflict, machteloosheid, eenzaamheid, verbondenheid, geluk en irrationaliteit. Mijn werk heeft niet de intentie om te schreeuwen om aandacht, noch om alleen de zware kant van deze emoties te belichten. Ik zie juist schoonheid in de diepgang van onze complexe gevoelswereld; de wisselwerking tussen binnen en buiten, gevoel en gebeurtenis, controle en overgave. Mijn tekeningen, etsen en teksten schetsen een transitie van het één naar het ander of het vastlopen hierin. Ik hoop de toeschouwer te raken in het subtiele, zonder een kant en klaar antwoord te geven met de blikken of houdingen van mijn getekende figuren. Emotie is iets persoonlijks en universeels tegelijkertijd, vaak ambigu en laat zich niet vangen in eenduidigheid. In onze persoonlijke worstelingen wordt de wereld weerspiegeld en ligt de sleutel tot grote vraagstukken. Het is een eindeloze inspiratiebron binnen mijn werk.

 

Gemaakt met Berta.me